برخی سهام داران بر این باورند که مهم ترین مجمع در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده است و اگر میزان مشارکت آنان در حدی باشد که کنترل تصمیم گیری در این مجمع را در اختیار داشته باشند کفایت می کند در حالی که کلیه مجامع عمومی حسب مورد از اهمیت و جایگاه ویژه خود برخوردارند.
 صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 ” لایحه ” انحصاری و محدود است. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه ، نوع سهم و انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت موضوع ادغام شرکت های سهامی پیش بینی نشده ولی با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین مالیاتی در زمینه پیش بینی ادغام شرکت های سهامی، در حال حاضر این موضوع مجمع عمومی فوق العاده است.
. بنابر آنچه گفته شد،  مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.

    رسمیت مجمع عمومی فوق العاده

ماده 84 ” لایحه ” حداقل حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را حضور دارندگان پنجاه درصد به علاوه یک ( اکثریت مطلق ) سهام داران در آن حاضر ذکر کرده که تفاوتی با مجمع عمومی عادی ندارد. انتشار آگهی دعوت ، تهیه برگه ورود به جلسه ، برگه رای و لیست حاضران در جلسه به عهده هیات مدیره شرکت است.
چنانچه در نوبت اول این حد نصاب حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم و پس از نشر آگهی دعوت تشکیل می شود. در مقدمه آگهی باید به دعوت نخستین و عدم حصول حد نصاب اشاره شود. حد نصاب رسمیت جلسه دوم حضور حداقل یک سوم سهام شرکت به علاوه یک سهم است که با جلسه نوبت دوم مجامع عمومی عادی که با حضور هر تعداد از صاحبان سهام رسمیت می یابد تفاوت کلی دارد.
در نظر گرفتن این حد نصاب برای مجمع عمومی فوق العاده ، بعضاَ باعث می شود در شرکت هایی که پراکندگی سهام زیاد است و هیچ یک از سهام داران حقیقی و حقوقی سهام دار عمده نیستند ، مجمع به رسمیت نرسد و به هیچ وجه امکان تصمیم گیری حتی در مورد انحلال شرکت فراهم نشود.
آنچه در ماده 84 ” لایحه ” مسکوت مانده فاصله بین برگزاری مجمع عمومی اول که به حد نصاب نرسیده با مجمع عمومی نوبت دوم است. اگر در مجمع عمومی نوبت اول در مورد تاریخ برگزاری جلسه نوبت توسط سهام داران تصمیمی اتخاذ نشود این موضوع در اختیار هیات مدیره خواهد بود که حسب نیاز و مصلحت ، با در نظر گرفتن حداقل مدت ( همان ده روز مندرج در ماده 98 لایحه ) ، مجمع عمومی توبت دوم را دعوت کنند.
گاهی در اساسنامه ها قید می شود که در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه اول باید ظرف مثلاَ پانزده روز مجمع نوبت دوم دعوت شود. در صورت ذکر چنین قیدی در اساسنامه رعایت آن الزامی خواهد بود.
در تشکیل مجامع عمومی نوبت دوم هم رعایت تشریفات از جمله نشر آگهی، برگه ورود به جلسه و تهیه لیست حاضران در جلسه الزامی است.
چنانچه جلسه نوبت دوم به حد نصاب حضور یک سوم سهام دارنده حق رای به علاوه یک سهم نرسد، به معنی انتفای دعوت مجمع عمومی فوق العاده است . زیرا در قانون مجمع عمومی نوبت سوم پیش بینی نشده است. بنابراین اعتبار تصمیمات مجمع فوق العاده در هر دو نوبت اول و دوم ، با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود.
باور مهم تر بودن مجمع عمومی فوق العاده نیز ناشی از بالاتر بودن حد نصاب حضور در جلسه نوبت دوم و اعتبار تصمیمات آن در مقایسه با مجامع عمومی عادی است.


رابطه بازرس با شرکت و ثالث

شنبه 23 تیر 1397 04:51 ب.ظ

    یادآوری

در بحث از شرایط تشکیل شرکت تجاری بیان شد که وجود بازرس در شرکت های سهامی خاص و عام الزامی بوده و حتی از شرایط تشکیل شرکت است همچنین اضافه شد که هرچند در سایر شرکت های تجاری وجود بازرس الزامی نیست اما مانعی هم برای نصب بازرس وجود ندارد با این تفاوت که طریقه نصب و عزل و حقوق و تکالیف و اختیارات بازرس در شرکت های سهامی را مواد 144 تا 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معین نموده است اما در دیگر انواع شرکت مواد اساسنامه باید خلاء قانون را جبران کند.
در این مقاله به بررسی نکات مهم راجع به رابطه میان بازرس با شرکت و اشخاص ثالث در محدوده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می پردازیم .

    ضرورت بازرسی

با دقت در رابطه مدیران و شرکت به آسانی درمی یابیم که از جنبه نظری در امر اداره شرکت، شرکا بر مدیران سلطه دارند معذلک از جنبه عملی اعمال کامل این سلطه به نحوی که مدیران احساس رها بودن نکنند، بنا به دلایل متعدد دشوار است. برای یافتن این دلایل کافی است شرکتی با یکصد شریک را در نظر آورده و برای نظارت کامل شرکا بر عملکرد مدیران راهکار یابید. تلاش شما برای یافتن راهکارهای مناسب احتمالاَ به این نتیجه منجر می گردد که شخص یا اشخاصی مامور نظارت و ارائه گزارش گردند. کاملاَ آشکار است که این راهکار نیز لزوماَ به نتیجه کاملاَ مطلوب منجر نمی شود. زیرا به همان دلیل که مدیران منتخب شرکا ممکن است از مسیر صحیح منحرف گردند، مامورین به نظارت نیز که منتخب شرکا هستند در خطر انحراف قرار دارند. معذلک احتمال وجود این خطر تنها هنگامی ما را از این اقدام منصرف می کند که راه حل بهتری در اختیار داشته باشیم . بنابراین، فلسفه نصب بازرس در شرکت تجاری امکان تحقق نظارت کاملتر بر عملکرد مدیران است. این نظارت در ساده ترین شکل خود تنها به سود شرکت است. اما در شکل پیشرفته تر می توان این نظارت را در خدمت اشخاص ثالث و حتی خود مدیران تحت نظارت نیز قرار داد.

    تکلیف بازرس

برای تشخیص تکلیف ناظر که در این جا بازرس نامیده می شود پاسخ به چند پرسش کلیدی ضرورت دارد :
- بازرس دقیقاَ باید چه چیزی را تحت نظارت قرار دهد ؟
- آیا بازرس باید اطلاعات حاصل از نظارت را مورد ارزیابی هم قرار دهد ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، مقیاس سنجش و ارزیابی چیست ؟
- بازرس یافته های حاصل از نظارت را به چه مرجع یا مراجعی اعلام کند و چه اقدامات دیگری انجام دهد ؟
- بازرس برای انجام وظیفه چه اختیاراتی دارد ؟ توضیح اینکه هیچگاه بیان وظیفه به تنهایی گویای وظیفه نیست و ما غالباَ از طریق اختیاراتی که برای انجام وظیفه وجود دارد پی به حدود دقبق وظیفه می بریم. به عبارت دیگر وظیفه در حدود اختیار است و نه اختیار در حدود وظیفه.
پاسخ پرسش های فوق را باید به ویژه در مواد 148، 149 ، 150 و 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یافت. در صدر این مواد ماده 148 قرار دارد که در مقام بیان وظیفه اصلی و محوری بازرس یا بازرسان است.
این ماده از تکالیفی به شرح ذیل سخن می گوید که ظاهراَ به زبان حسابداران و حسابرسان نوشته شده است و تعیین حدود و ثغور دقیق آن نیز قهراَ باید با توجه به عرف آنان انجام پذیرد :
- اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند ؛
- اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ؛
- اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه ،
- گزارش اطلاعاتی که مدیران برخلاف حقیقت به مجمع عمومی ارائه کرده اند و
- تکالیفی که در سایر مواد قانون آمده است.
ملاحظه می گردد که اغلب تکالیف فوق به خودی خود گویا نیستند و ناگزیر از آنیم که بگوییم حدود و ثغور آن ها، همان حدود و ثغوری است که عرف حسابداران و حسابرسان آن را تعیین می کند. این نتیجه گیری را باید در فهم مواد 149 و 151 نیز به کار برد.
به هر حال توجه داشته باشیم که وظایف مذکور در قانون، حداقل هایی است که شرط خلاف آن در اساسنامه یا تصمیمات بعدی شرکت باطل است اما تردیدی نیست که توسعه وظایف با مانعی مواجه نیست.

    رابطه بازرس با اشخاص ثالث

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سخنی از تکلیف بازرس یا بازرسان در برابر اشخاص ثالث ندارد اما در ماده 154 از مسئولیت مدنی آن در قبال اشخاص ثالث سخن گفته است. نتیجه مهمی که از این ماده استخراج می گردد آن است که بازرس در مقام عمل به وظیفه نظارتی خویش باید علاوه بر منافع شرکت، منافع اشخاص ثالث را نیز در نظر گیرد.
 ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل سلامت افراد و جامعه، همواره از جایگاه ویژه ایی در جوامع برخوردار بوده است و افراد بسیاری چه به صورت حرفه ایی و چه غیر حرفه ایی بدان می پردازند ، یکی از مهمترین عوامل در زندگی یک ورزشکار خصوصا ورزشکاران حرفه ایی تغذیه آنها می باشد ، نیاز به مصرف بیشتر برخی مواد غذایی و پرهیز از مصرف برخی دیگر جهت کمک به توان بدنی ورزشکاران باعث بوجود آمدن مکمل های غذایی گردیده است که امروزه مصرف آنها بسیار رایج می باشد.
مکمل غذایی چیست ؟
هر انچه کامل کننده رژیم غذایی مورد نیاز افراد می باشد ( مکمل ) گفته می شود انرژی حاصل از مکمل ها بر اساس نوع انها تفاوت دارد مکمل های غذایی شامل مواد غذایی یعنی کربو هیدارت ها ، پروتین ها ، چربی ها ، املاح مواد معدنی ، ویتا مین ها هستند در مکمل های غذایی معمولا مواد فوق به انواع و مقادیر مختلف یافت می شود .
مکمل های ورزشی به دو نوع 1- غیر هورمونی  2- هورمونی -وجود دارد.
مکمل های ورزشی غیر هورمونی معمولا حاوی همان مواد است که در مکمل های غذایی یا فت می شود ولی ترکیبات و مقدار مصرف ان بر اساس میزان نیاز ورزشکاران می باشد .مکمل های هورمونی علاوه بر مواد غذایی دارای هورمون ها و پیش ساز هورمون ها نیز می باشد.
در صورتی که مایل به فعالیت در این رشته می باشید در این مقاله چگونگی ثبت شرکت مکمل های دارویی بررسی می شود. در ابتدا توجه داشته باشید که شرکت های مکمل های دارویی و ورزشی بنا بر دسته بندی وزارت بهداشت در دسته بندی غذا و دارو ها قرار گرفته است.
و طبق  قوانین این سازمان هر نوع مکمل رژیمی ، غذایی و یا ورزشی برای ورود به کشور نیاز به اخذ مجوز از وزرات بهداشت درمان و اموزش پزشکی  است این مجوز از سوی اداره مکمل های غذایی که زیر مجموعه اداره کل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی ، ارایشی ، و بهداشتی است صادر می شود.
مدارک برای مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای طبق ایین نامه سازمان غذا و دارو:
1-در خواست کتبی در سر برگ شر کت وارد کننده مطابق گواهی ثبت فراورده به امضا مدیر عامل مسئول فنی در یک نسخه که صحت مندرجات کیفی ان به تایید مسئول فنی شرکت وارد کننده با درج مشخصات ذیل رسیده باشد   
-ارائه فاکتور  
-شماره فاکتور   
-تاریخ  فاکتور  
)Proforma) شماره و تاریخ پیش فاکتور –
  -فراورده   (IRC) نام فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک  
– فراورده     (IRC)  مشخصات بسته بندی فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک
– فراورده (IRC)   نام کارخانه سازنده مطابق با گواهی ثبت / مجوز و بالک    
-فراورده   (IRC) مطابق با گواهی ثبت –مجوز واردات (Origin)نام کشور سازنده     
-شماره سری ساخت ، تاریخ تولید ، تاریخ انقضا فر آوری  
-مقدار فراورده
3-برگ انالیز محصول با ذکر سری ساخت ، تاریخ تولید و انقضا ء مطابق مهر مسئول فنی
4-تصویر گواهی مبدا حاوی مشخصات ذیل
  -نام کشور مبدا ( با مدارک ارسالی مانند برگ آنالیز، فاکتور و پیش فاکتور ) یکسا ن باشد  
-درج شماره فاکتور
-نام کارخانه سازنده و کشور آن
5-تصویر بارنامه – قبض انبار
6- تصویر جوابیه آزمایش
7- حاوی مشخصات  (     Packing list شماره فاکتور شماره سری ساخت تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء فرآوری    )
8- اصل نسخه مجوز ورود
  9-فراورده (IRC)تصویر گواهی ثبت / مجوز واردات بالک
مراحل ورود و عرضه هر محصول مکمل به قرار ذیل است  
– ثبت شرکت وارد کننده و عرضه کننده
– ثبت منبع (بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده کالا)
– معرفی مسئول فنی واجد شرایط
تبصره۱: ارائه گواهی بهداشت (در صورت نیاز)، گواهی  BSE/TSEبرای مکمل های ورزشی ، گواهی حلال ، گواهی الودگی و   (Hormone free )  بدون هورمون
 کلیه مدارک فوق باید ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی  و مهر شرکت باشد 


اصل و شروع یک فعالیت تولیدی بعد از انتخاب نوع و زمینه تجارت، انتخاب نام مناسب برای آن کسب و کار و به عبارتی انتخاب نام تجاری و برند می باشد. برند یا نام و نشان تجاری وسیله ای در تجارت محسوب می شوند که توسط آن ها می توان به تفکیک محصولات، تولیدکنندگان کالا و خدمات، فروشندگان و تجار مختلف پرداخت.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ثبت برند اقدام کند مشروط بر اینکه مدارکی دال بر انجام فعالیت تجاری یا تاجر بودن داشته باشد،یعنی یا پروانه کسب از اتحادیه مربوطه داشته باشد یا پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر، یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر و سایر مجوزها از مراجع ذی ربط حسب محصول و کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی.
ما در این مقاله به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت برند شیرینی پرداخته ایم. شایان ذکر است، برای آگاهی از چگونگی روند قانونی ثبت برند شیرینی می توانید با ما در موسسه حقوقی کارا ثبت در تماس باشید. همکاران توانمند ما در این مرکز، شما را تا رسیدن به اهدافتان یاری خواهند داد.

    شرایط لازم برای ثبت برند شیرینی

الف) عدم گمراه کردن مشتریان
ب) دارای خلاقیت و ابتکار بوده و با سایر برندها وجه تمایز داشته باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 علائم تجاری غیرقابل ثبت عبارتند از :
1- علائم دولتی ، مملکتی و رسمی ؛ مثل آرم جمهوری اسلامی ایران ، آرم هلال احمر و ...
2- علائم منافی نظم یا عفت عمومی
3- علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشند؛ مانند پارچه ، ماشین و ...
4- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده اند.
5- عبارات یا کلماتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القاء نمایند ؛ از قبیل به کاربردن کلماتی مانند انقلابی یا دولتی.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند شیرینی

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی: (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7-استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).

    در ثبت برند شیرینی به نکات ذیل توجه فرمایید :

- به کاربردن و ثبت علامت تجاری، اختیاری است ولی به موجب قانون ثبت موارد ذیل اجباری است :
الف) داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
ب) مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف، و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو و مواد غذایی، پنیر ، شیر ، مربا ، ترشی ، کره ، روغن های مختلف ، شکلات ، آب نبات ، و غیره
ج) آب های معدنی گازدار، شربت ها ، آب های میوه ، نوشیدنی ها که در تحت اسم و ظروف مشخصی به معرض فروش گذاشته می شود.
د) لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون، محلول عطریات و ادوکلن و پماد و غیره.
- در آئین نامه ذیربط جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 30 مربوط به قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ  و طبقه 23 مربوط به انواع نخ و طبقه ی 24 انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
- با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.


 رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
به موجب ماده 118 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات عام برخوردار است. اختیارات عام ، بدین معنااست که هیات مدیره هر عملی را که لازم بداند، می تواند برای اداره شرکتت انجام بدهد مانند آن که هر قرارداد خرید و فروشی را با هر مقدار که لازم باشد منعقد کند.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

    تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط

ممکن است برخی پست های مدیریتی شرکت به دلایلی مانند فوت ، استعفا ( ارادی یا اجباری طبق ماده 115 لایحه ) یا سلب شرایط ( شرایط مقرر در ماده 111) خالی بماند.
در این شرایط یا مدیران باقی مانده برابر با حداقل قانونی هستند یا خیر. مثلاَ در شرکت سهامی خاص 5 مدیر وجود دارند که 2 نفر از آنان استعفا می دهند، چون تعداد باقی مانده برابر با حداقل تعداد قانونی در شرکت سهامی خاص می باشد مشکلی بروز نمی کند. اما اگر تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص از 3 نفر یا در شرکت سهامی عام از 5 نفر پایین تر بیاید شرایط فرق می کند.
پس از آن باید دید شرکت عضو علی البدل دارد یا خیر. اگر عضو علی البدل داشت، مطابق مقررات اساسنامه پست های خالی را تصاحب می کنند. اگر اساسنامه ساکت بود به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می کند، پست های خالی را تکمیل می کنند. مشکل اصلی جایی به وجود می آید که یا عضو علی البدل انتخاب نشده یا اینکه اعضای علی البدل، کفایت پست های خالی هیات مدیره را ننمایند. در این شرایط، مدیران باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را بلافاصله برای انتخاب مدیران جدید دعوت کنند.
اگر همه مدیران فوت کنند یا استعفا دهند یا شرایط مدیریت را از دست بدهند و یا اینکه مدیران باقیمانده از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران سرباز زنند، بازرس پس از درخواست هر ذینفع مکلف به دعوت از مجمع عمومی می باشد.
نکته : در ماده 113 لایحه ، اشاره به دعوت از مجمع راساَ توسط بازرسان نشده است بلکه دعوت باید با تقاضای ذینفع باشد. اما در ماده 91 لایحه ، بازرس راساَ مکلف به دعوت از مجمع عمومی است.
به طور کلی در تکمیل اعضای هیات مدیره می توان گفت :
- اعضای علی البدل داریم :
1. جایگزینی به ترتیب مقرر در اساسنامه 2. سکوت اساسنامه : جایگزینی به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی
- اعضای علی البدل نداریم :
دعوت از مجمع عمومی عادی توسط مدیران باقی مانده و اگر از دعوت خودداری کنند : دعوت بازرس از مجمع عمومی به تقاضای هر ذینفع

    انقضاء مدت ماموریت مدیران

چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی شود، باید مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید دعوت شود و تا زمانی که این اقدام انجام نشود، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه می دهد و مسئول اداره شرکت خواهد بود. در این صورت، اختیارات هیات مدیره محدود نمی شود. مثلاَ باز هم هیات مدیره می تواند مجمع عمومی را دعوت کند یا برای شرکت معامله منعقد کند.
استمرار مدیریت مدیران به حکم ماده 136 لایحه ، تکلیف ارکان دعوت از مجامع عمومی را برای انتخاب مدیر جدید ساقط نمی کند. چنانچه ارکان دعوت از مجامع یعنی هیات مدیره و بازرس به تکلیف دعوت خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی را به منظور انتخاب مدیران جدید از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد. در ماده 136 لایحه ، تقاضای هر ذینفع از مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند.
 


طرح اعلامیه پذیره نویسی همان آگهی دعوت از آحاد جامعه جهت پذیره نویسی و سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تاسیس است . مواردی که باید در طرح مزبور درج گردد در ماده 9 لایحه اصلاحی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :
1- نام شرکت؛
2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا

شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
آن گونه که از بندهای بالا برمی آید، اطلاعاتی که برای آگاهی پذیره نویسان لازم است، در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید می گردد.
اداره ثبت شرکت ها پس از تطبیق مفاد اظهارنامه با مقررات قانونی، اجازه انتشار آن را در جراید می دهد. علاوه بر انتشار طرح در جراید، آگهی مزبور به حکم ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بایستی در بانکی که برای پذیره نویسی تعیین شده در معرض دید افراد قرار گیرد.
در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.
لازم به ذکر است، هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد،مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.


طبقات برند و علائم تجاری

پنجشنبه 14 تیر 1397 10:19 ق.ظ

طبقات برند

برای ثبت برند ابتدا باید طبقه برند خود را انتخاب نمایید، یعنی ابتدا مشخص کنید که برند شما در چه حوزه ای فعالیت خواهد کرد. این طبقات برند عبارتند از:

طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنین کشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشدهکودهای گیاهی ترکیبات اطبائ حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی براینگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی .
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاک موادضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب مواد رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغهای خام طبیعی فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان چاپگرها و هنرمندان.


طبقه ٣- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیزکردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون عطریات روغن های اسانس مواد آرایشی لوسیونهای مو گرد و خمیردندان .
طبقه۴- روغنها و گریسهای صنعتی روان کننده هاترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب رطوبت انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه ۵- مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتیبرای مصارف پزشکی مواد رژیمی برای مصارف پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندیلوازم زخم بندی مواد پرکردن دندان موم دندان سازی ضدعفونی کننده ها مواد نابودکننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نباتا هرزه .

کد طبقات برند

طبقه ۶- فلزات عادی و آلیاژهای آنها مواد ساختمانی فلزی ساختمانهای فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند سنگهایمعدنی فلزات .
طبقه ٧- انواع ماشین و ماشینهای افزار انواع موتور ( استثنائموتور وسائط نقلیه زمینی) قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشینها و قطعات انتقالقوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) لوازم و ابزارکشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ماشین جوجه کشی .
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( که با دست کارمی کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی دریانوردی مساحی عکاسی سینمایی بصری وزن کردن اندازه گیری علامت دادن کنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدایت قطع و وصلتبدیل ذخیره سازی تنظیم یا کنترل جریان برق آلات واسباب ضبط ماشینهای فروش خودکار ومکانیسم دستگاههایی که با سکه کار می کنند صندوق های ثبت مبلغ دریافتی ماشینهایحساب تجهیزات داده پردازی و رایانه ای دستگاه آتش نشانی .
طبقه ١٠- ابزار آلات جراحی پزشکی دندانسازی وبیطاری اندام های مصنوعی دندان و چشم مصنوعی اقلامارتوپدی مواد بخیه زنی .
طبقه ١١- دستگاههای روشنائی حرارتی مولد بخار طبخ خنککردن تهویه تامین آب بهداشتی .
طبقه ١٢- وسایط نقلیه دستگاههای حمل و نقل زمینیدریائی و هوائی .
طبقه ١٣- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشک خمپاره و غیره) مواد منفجره مواد وسایل آتش بازی .
طبقه ١۴- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و کالاهائی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روکش شده اند ودرسایر طبقات ذکر نشده اند جواهرات سنگهای گرانبها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمانسنجی .
طبقه ١۵- آلات موسیقی .
طبقه ١۶- کاغذ مقوا و کالاهای ساخته شده ازآنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند مطاب چاپ نشده مواد صحافی عکس نوشت افزار چسببرای مصارف تحریری یا خانگی لوازم نقاشی قلم مو نقاشی ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنائ دستگاها) موادپلاستیکی برای بسته بندی ( که در سایرطبقات ذکر نشده اند) حروف و کلیشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستیک کائوچو صمغ آزبست ( پنبه نسوز) میکا ( سنگ طلق) و کالاهایساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها مواد بسته بندی در پوش گذاری انسداد و عایق بندی لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساختهشده از آنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند پوست حیوانات چمدان کیسه و کیفهای مسافرتی چتر چترآفتابگیر و عصا شلاق یراق و زین و برگ.
طبقه ١٩- (مواد و مصالح ساختمانی )( غیر فلزی) لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان آسفالت غیرو قطران ساختمانهای متحرک غیر فلزی بناهای یادبود غیر فلزی .
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه آئینه قاب عکس کالاهای ساخته شده از چوب چوب پنبه نیحصیر شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف کهربا صدف مروارید کف دریا وبدل کلیهاین مواد یا ساخته شده از پلاستیک ( که در سایر طبقات ذکر نشده اند.)
طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده اند) شانه وابر و اسفنج انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) مواد ساخت برس لوازم نظافت و تمیزکاری سیم ظرف شویی شیشه کارشده یا نیمه کارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمانها) شیشه آلات اشیائ ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات ذکر نشده اند.
طبقه ٢٢- طناب ریسمان تور چادر سایبان برزن ( تارپولین ) بادبانوشراع ریسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است مواد لائی و لایه گذاری و پوشال ( به استثنائ لاستیک و پلاستیک ) مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .
طبقه ٢۴- محصولات نساجی و پارچه ای که درطبقات دیگر ذکر نشده اند انواع روتختی و رومیزی .
طبقه ٢۵- انواع لباس و پوشاکپاپش و پوشش سر.
طبقه ٢۶- انواع توری و قلاب دوزی روبان بند (نوار) حاشیهوقیطان دگمه قزن قفلی سنجاق و سوزن ته گرد گلهای مصنوعی .
طبقه ٢٧- انواع فرشقالیچه حصیر وزیرانداز لینویوم و سایر کف پوشها آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای)
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگرذکر نشده اند تزئینات درخت کریسمس.
طبقه ٢٩- گوشت گوشت ماهی گوشت طیور وشکارعصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده انواع ژله مربا وکمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبنی روغنها و چربیهای خوارکی .
طبقه ٣٠ – قهوه چای کاکائو شکر برنج نشاسته نشاسته کاساریا مانیوک ( تاپیوکا) نشاسته نخل خرما ( ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده های تهیه شده از غلات نان نان شیرینی شرینی جات شیرینی یخی عسل ملاس یا شیره قند مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان نمک خردل سرکه انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات یخ .
طبقه ٣١- محصولات کشاورزی باغداری و جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند حیوانات زنده میوه و سبزیجاتتازه بذر گیاهان و کلهای طبیعی غذای حیوانات مالت ( جو سبز خشک شده)
طبقه٣٢- مائ الشعیر آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشیدنیهای غیر الکلی آب میوه وشربتهای میوه ای شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-…………………….
طبقه ٣۴- تنباکو لوازم تدخین کبریت .
طبقه ٣۵- تبلیغات مدیریت تجاری امور اداری تجارت کارهای دفتری و اداری .
طبقه ٣۶- بیمهامور مالی امور پولی امر مربوط به معاملات املاک و مستغلات .
طبقه ٣٧- ساختمانسازی تعمیرو بازسازی خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه٣٩- حمل و نقل بسته بندی و نگهداری کالاها تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرتها .
طبقه ۴٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ۴١- آموزش و پرورش دوره هایکارآموزی و تعلیمی تفریح و سرگرمی فعالیت های ورزشی و فرهنگی .
طبقه ۴٢- خدماتعملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقاتصنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای خدمات حقوقی .
طبقه ۴٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تامین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴- خدمات پزشکیخدمات بیطاری مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات خدمات کشاورزیباغداری و جنگلداری .
طبقه ۴۵- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفعنیازهای افراد ارائه می شوند خدمات امنیتی برای محافظت از افراد اموال و دارائیها


اقدامات لازم پس از ثبت شرکت

پنجشنبه 14 تیر 1397 10:17 ق.ظ

پس از ثبت شرکت اقدامات زیر ضروری بوده و حتما در اسرع وقت به موارد زیر توجه فرمایید:

پلمپ دفاتر شرکت

اولین نیاز بعد از ثبت شرکت پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر روزنامه است.

ضرورت پلمپ دفاتر : کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نکند خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.

تشکیل پرونده دارایی

در این مورد شما برای شرکت خود پرونده دارایی تشکیل داده و حوزه مالیاتی شما مشخص می شود. تشکیل پرونده دارایی پیش نیاز کد اقتصادی و کارت بازرگانی است.

کد اقتصادی

با توجه به اجباری شدن کد اقتصادی در معاملات و مراودات تجاری، کلیه شرکتها برای کلیه فعالیتهای اقتصادی خود خصوصا همکاری با ارگانها و ادارات دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات ملزم به اخذ کد اقتصادی و استفاده از آن در معاملات خود هستند.

کارت بازرگانی

جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی در شرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند اخذ کارت بازرگانی الزامی است. همچنین در افراد حقیقی و حقوقی که قصد ثبت برند یا لوگوی لاتین دارند نیز باید دارای کارت بازرگانی باشند.

مالیات بر ارزش افزوده

اگر موضوع فعالیت شرکتی بازرگانی باشد و در زمینه واردات و صادرات فعالیت نماید نیاز به ارزش افزوده دارد.

اولین نیاز بعد از ثبت شرکت پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر روزنامه است
 


ورقه تعهد سهم

پنجشنبه 14 تیر 1397 09:31 ق.ظ

  مقدمه

به موجب ماده 4 لایحه ، " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند ".
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
مدارک لازم جهت تشکیل شرکت سهامی عام عبارت است از :
گواهی بانکی ، اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی

    ورقه تعهد سهم

علاقه مندان به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام می توانند با امضای ورقه تعهد سهم در بانک ، به عنوان سهامدار شرکت شناخته شوند. امضای ورقه تعهد سهم ، به معنای قبول ایجاب فروش سهام شرکت است. به شخص پذیره نویس تا قبل از ثبت شرکت ، ورقه تعهد سهم داده می شود.
اشتباه پذیره نویس در شخصیت موسسان ، موجب بطلان پذیره نویسی نمی باشد مگر آن که شخصیت موسسان اهمیت داشته یا تدلیس از طرف آن ها انجام شده باشد. هم چنین بطلان پذیره نویسی به دلیل عدم اهلیت یا عدم رضایت، موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان سرمایه شرکت را تا میزان پذیره نویسی صحیح کاهش داد یا اشخاص دیگری را جایگزین نمود.

به موجب ماده 13 لایحه قانون تجارت، ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
2- سرمایه شرکت
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار راعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
4- تعداد سهامی که مورد تعهد دواقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس
7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
شرایط شکلی ماده 13 لایحه قاعده آمره است و عدم رعایت نکات ماده 13 لایحه ، موجب بطلان ورقه تعهد سهم است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد. در صورت بطلان ورقه تعهد سهم ، پذیره نویس می تواند در مجمع عمومی موسس شرکت کرده و ورقه تعهد سهم را تصحیح و امضا کند.
اگر شخص اصالتاَ یعنی بدون اعزام نماینده ورقه تعهد سهم را امضا کند، هویت و نشانی کامل جز بندهای الزامی ورقه تعهد سهم می باشد اما به موجب تبصره ماده 14 لایحه ، اگر ورقه تعهد سهم توسط شخصی برای دیگری امضا شود، مانند آن که شخصی وکیل خود را به بانک اعزام کند، هویت و نشانی کامل و سمت وکیل قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه می شود.
به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، امضا کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند. مسئولیت امضا کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است. در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است.
لازم به ذکر است، در بند 4 ماده 243 لایحه، برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است.


ثبت شرکت آژانس هواپیمایی

پنجشنبه 14 تیر 1397 09:29 ق.ظ

صنعت گردشگری امروزه در دنیا یکی از بهترین منابع درآمد و تبادلات فرهنگی بین کشورها است.گردشگری به صورت امروزی در زمان انقلاب صنعتی از سال 1750 تا 1850 میلادی به وجود آمد و توماس کوک انگلیسی در سال 1845 میلادی اولین آژانس مسافرتی را در کشور انگلیس افتتاح نمود.همچنین اولین آژانس گردشگری ایران به نام ایران تور در تهران و در سال 1319 و اولین آژانس مسافرتی برادران مهاجری در سال 1325_1324 همزمان با شروع فعالیت های پروازی هواپیمایی در کشور شروع به کار نمود البته فعالیت آژانس های مسافرتی به سبک امروزی تقریباَ از سال 1330 در ایران آغاز شده است.در این نوشتار قصد داریم ضوابط و شرایط قانونی تاسیس شرکت های آژانس هواپیمایی را مورد مطالعه قرار دهیم.

• اهداف آژانس هواپیمایی به شرح ذیل می باشد:
_شناخت نیازهای مشتری
_ارائه راه حل مناسب برای رفع این نیازها
_کسب رضایت منطقی مشتری و حفظ آن
_فروش ،کسب درامد و افزایش سود متعارف
_نظارت بر حسن اجرای ارائه خدمات

• دفتر خدمات مسافرتی چیست؟
فراهم کردن مکان و موقعیتی مناسب برای مراجعه مشتری است. وظیفه چنین دفتری آماده سازی امکان ذخیره جا در یک برنامه تور، رزرو یک صندلی هواپیما یا تخت هتل و نظایر آن است.این دفتر همچنین منبعی بر اطلاعاتی برای مشتریان به حساب می آید که مشاوره و راهنمایی هایی را برای گذران بهتر سفر در اختیار ایشان قرار می دهد. کارکنان این دفاتر متخصصینی هستند که نسبت به محصول عرضه شده از سوی موسسه خود اشراف کامل دارند.

• انواع دفتر خدمات مسافرتی:
به استناد بند های « الف-ب-پ» ماده یک آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات محترم وزیران دفاتر خدماتی به 3 دسته تقسیم می شوند:
بند الف) دفتر خدمات مسافرتی: که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی،فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نماید.
بند ب)دفتر خدمات سیاحتی –جهانگردی: که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کنند.
بند پ)دفتر خدمات زیارتی : که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند.

• مرجع صدور مجوز دفاتر:
مطابق ماده 2 آیین نامه در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد به انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی ، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بند های (ب) و(پ) ماده یک آیین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
⃰ ماده سوم آیین نامه بیان می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی می کنند موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد این آیین نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند، در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوطه از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می کند.
تبصره: صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.

• شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صدور مجوز:
بر اساس ماده 4 آیین نامه اخذ مجوز برای دفاتر ارائه دهنده خدمات مسافرتی، سیاحتی-جهانگردی و زیارتی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی ممکن است .در بند الف این ماده ، ضوابط کلی به شرح ذیل است:

• ارائه محل مناسب برای دفتر کار
• معرفی مدیر فنی
• ارائه نام و نشان دفتر
• سپردن تضمین (مطابق ماده 10 آیین نامه متقاضی مجوز تاسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.
توضیح این ماده نیز تاکید می کند مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.)
در بند ب ماده 4 دو شرط برای اشخاص حقوقی که می توانند مبادرت به اخذ مجوز کنند وجود دارد :

• تابعیت ایران
• ارتباط با موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع آیین نامه
در بند پ ماده 4 نیز شرایط ذیل برای اشخاص حقیقی متقاضی دریافت مجوز دفاتر در نظر گرفته شده است:
1- متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
2- تابعیت ایران
3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
4- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
5- داشتن حداقل 25 سال سن
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذیصلاح
7- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
8- نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد
9- داشتن حداقل 3سال سابقه کار مفید مرتبط با موضوع فعالیت  و صلاحیت شغلی
تبصره: مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی با رعایت قوانین  و مقررات مربوط صادر می شود.
براساس ماده 5 آیین نامه _وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی و راه وترابری حسب مورد نظر مرجع ذیصلاح را در خصوص صلاحیت داوطلبان کسب می نمایند.
تبصره این ماده: دستگاه های مورد استعلام موظفند پاسخ نظر خواهی موضوع این ماده را حداکثر تا پانزده روز اعلام نمایند و عدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می شود.
⃰ طبق ماده 6 آیین نامه تاسیس آژانس های هواپیمایی جانبازان بیش از 25 % با داشتن توانایی جسمی و آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی با بیش از دو سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده های شاهد با معرفی مرجع مربوطه و داوطلبان بومی و فارغ التحصیلان دانشکده های ایرانگردی و جهانگردی و رشته های مرتبط با داشتن شرایط کامل این آیین نامه از نظر نوبت اعطای مجوز تاسیس دفتر اولویت دارند.

• به موجب ماده 7 آیین نامه ، متقاضیان تاسیس دفتر باید محلی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز تعیین کنند:
1- مساحت دفتر 40الی 70 متر مربع (با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز)
2- دفتر خدماتی باید کاربری تجاری یا اداری داشته باشد
3- ارائه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری
به موجب ماده 16 آیین نامه تغییر محل دفتر بدون موافقت مرجع صادر کننده مجوز ممنوع است و تخلف از این ماده موجب تعطیلی دفتر جدید و تعلیق مجوز تا اخذ موافقت از مرجع صادر کننده مجوز می شود.
ماده 13 آیین نامه ،متقاضی باید نام دفتر و نشان آن را به مرجع صدور مجوز ارائه دهد.تا پس از تایید مورد استفاده قرار دهد؛تغییر نام و نشان دفتر نیز بدون اخذ تاییدیه از مرجع صدور مجوز ممنوع است مطابق تبصره ماده 13 آیین نامه، نام و نشان باید مفهومی متناسب با فعالیت دفتر داشته باشد و از نام های غیر فارسی و غیر متعارف اشتفاده نشود.
همچنین مطابق ماده 8 آیین نامه، متقاضیان تاسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی کنند.

• مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند پ ماده 4 آیین نامه باید شرایط زیر را نیز داشته باشد:
الف_آشنایی کامی به یکی از زبان های خارجی ترجیحا انگلیسی و در مورد متقاضیان دفاتر خدمات زیارتی ترجیحا عربی
ب_ارائه گواهی نامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی - جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط ؛همچنین ،فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.
⃰ طبق ماده 9 آیین نامه دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی ،در صورت دارا بودن شرایط ماده 8 آیین نامه می توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند؛مدیر فنی در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.

• وظایف مدیران فنی:
1_برنامه ریزی:
به معنای تفکر پیشاپیش و پیش بینی راه حل های احتمالی آینده است.فرآیند برنامه ریزی می بایست در جهت اهداف کلی آژانس و در قالب چهارچوب و قوانین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد
2_سازماندهی:
به معنای فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز ، ایجاد روابط کاری، مسئولیت ها و اختیارات به نحو مطلوب و موثر
3_راهبری:
به معنای اداره،مدیریت، راهنمایی و هدایت نیروهای تحت سر پرستی است با هماهنگی مدیر
4_کنترل و نظارت:
به معنای اطمینان از اجرای سیاست ها و برنامه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی ، و گردشگری ،ارزیابی عملکرد نیروهای تحت سرپرستی و مقایسه نتایج به دست آمده با نمتایج مورد انتظار و بررسی علل مغایرت آنها
⃰ بر اساس ماده 14 آیین نامه پس از آنکه مرجع صدور مجوز شرایط متقاضی طبق بندهاید (ب) و (پ) ماده 4 آیین نامه را احراز کرد،موافقت اولیه ای را برای تاسیس دفتر خدماتی صادر می کند.متقاضی از تاریخ صدور موافقت اولیه سه ماه فرصت دارد مکان، نام ،نشان و مدیر فنی واجد شرایط را به مرجع صدور مجوز اعلام کند.در غیر این صورت موافقت اولیه منقضی خواهد بود.


سایتهای برتر

دوشنبه 11 تیر 1397 09:35 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 12:41 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 
آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات