کاهش سرمایه

بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ..................... صبح / بعد از ظهر روز .......................... مورخ ........................ با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه تصمیمات ذیل آغاز گردید :
1- آقای ................... با دریافت مبلغ ..................... ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ..............ریال به .......ریال کاهش داد.
2- خانم ......... با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ............ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و منبعد هیچ گونه سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از ........... ریال به .............. ریال به .......... ریال کاهش یافت .
امضاء شرکت