در این مقاله موسسه حقوقی فکر برتر، شما  متقاضیان محترم  را  با  تمام نکات کلیدی و کاربردی در زمینه نقل و انتقال سهام  آشنا می کند.
 
نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ برگی تحت عنوان سهام وجود ندارد فقط هرکدام از شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت سهم دارند.
موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد.

    با افزایش و کاهش سرمایه ورود و خروج شریک انجام شود
    سهم الشرکه سند صلح تنطیم کنند مبنی بر انتقال قطعی

نکته : در صورت انتخاب گزینه دوم خریدار سهم و فروشنده باید یک تفاهم نامه که سند صلح نامیده می شود را در محضر تنظیم نمایند و به امضاء برسانند و پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، سند صلح را به همراه یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند. در صورتی که بطور معمول برای نقل و انتقال سهام نیاز به تنظیم دو صورتجلسه می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی

موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی به شرح ذیل می باشد.

    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت
    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت
    خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
    خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد


مالیات نقل وانتقال سهام

بر اساس ماده 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال هرنوع سهامی اعم از سهام بانام یا سهام بی نام شامل پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام می شود و پس از اخذ گواهی پرداخت مالیات مجاز تنظیم صورتجلسه می باشند.
مالیات نقل و انتقال سهام در واقع واریز 4% از مبلغ سهام در حال انتقال می باشد که بصورت توافقی بین فروشنده سهام و خریدار سهام تقسیم می شود.
 
مراحل ثبت نقل وانتقال سهام

     پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به اداره مالیات مربوطه و اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
    تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام در دو نسخه که الزاما باید به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده سهام برسد
    یک نسخه از صورتجلسه تنظیم شده به اداره مالیات مربطه تحویل داده می شود تا مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی تعیین گردد
    تحویل مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل وانتقال شرکت سهامی به اداره ثبت شرکتها

 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل و انتقال سهام


    یک نسخه از صورتجلسه نقل و انتقال سهام

     گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام

    کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده سهامداران جدید